Home / Bedrijfsnieuws / Terugblik op een bewogen, maar prachtig eerste jaar

Terugblik op een bewogen, maar prachtig eerste jaar

2017, het eerste volledige jaar van ’t Gieters Belang met een nieuw bestuur en diverse commissies. Met verwachtingen vanuit het dorp ten aanzien van bepaalde, soms prangende, onderwerpen. Maar ook met een duidelijke missie en visie.

Het belangrijkste uitgangspunt voor ’t Gieters Belang is een prettige leefomgeving voor bewoners, met tegelijkertijd een duurzame ontwikkeling van het toerisme waarbij de unieke karakteristieken van het dorp Giethoorn behouden blijven. Al snel zat ‘t Gieters Belang om tafel met de gemeente Steenwijkerland en stuurden we een brandbrief naar het college van B&W en de politiek. Dit alles tegen de achtergrond van de Omgevingsvisie Steenwijkerland 2030 en de zorgen ten aanzien van het groeiend toerisme in combinatie met het gebrek aan een gedegen toekomstvisie vanuit de gemeente. Ons doel was om samen met alle plaatselijke belangenverenigingen nieuw beleid te ontwikkelen dat recht doet aan de bescherming van alle partijen in Giethoorn.

Een goede stap vormde de komst van omgevingsregisseur Bert Kleen. In de herfst startte een mooie samenwerking tussen leden van Giethoorn Onderneemt, ‘t Gieters Belang, gemeente Steenwijkerland en andere belanghebbenden. Vanuit werkgroepen wordt samengewerkt om problemen op het gebied van Varen, Veiligheid & Verkeer, Verblijven & Overnachten en Beheer & Onderhoud nog voor de start van het nieuwe seizoen te ‘tackelen’.  Samen sta je immers een stuk sterker! Meer weten over de activiteiten van de werkgroepen? Zij presenteren zich tijdens de inloopavond op 22 februari a.s. in het Kulthurhus.

Naast deze samenwerking heeft ’t Gieters Belang diverse andere onderwerpen opgepakt. Zo is de ‘Whats App Buurt Preventie’ (WABP) uitgebreid en is er nu vrijwel een volledige dekking in het dorp. Na een inventarisatie van de dekking van prullenbakken zijn nieuwe prullenbakken geplaatst. Ook heeft ’t Gieters Belang een rol gespeeld in de aanpassing van het trottoir aan de Cornelisgracht. Bij de ontwikkelingen rondom de loswal streven we ernaar om vanuit een neutrale rol het proces te bewaken. Middels diverse officiële inspraakdocumenten hebben wij onze visie geuit richting de gemeente. Bijvoorbeeld over de toekomstvisie van Steenwijkerland en de toekomstvisie Overijssel. En niet te vergeten de brandbrief met dringende oproep aan de gemeente om in actie te komen in Giethoorn. Alle documenten zijn uiteraard in te zien op onze website. Trots zijn wij op de vaart die nu wordt gezet in het verbeteren van de beschoeiing van de Dorpsgracht, een belangrijke eerste stap in de verbetering van het Binnenpad. En natuurlijk zijn wij nauw betrokken bij de komst van de nieuwe fusieschool.

’t Gieters Belang heeft regelmatig in de media aandacht gekregen voor het belang van leefbaarheid, het behoud van ons dorpskarakter en veiligheidsvraagstukken. Denk aan de discussie over de spookhuizen die wij willen voorkomen. Iets wat overigens niet altijd bij iedereen in goede aarde viel. Gelukkig bevestigde de resultaten van onze enquête van de afgelopen zomer dat we hiermee op de goede weg zitten: de meerderheid van Giethoorn geeft aan dat het groeiende toerisme beter gereguleerd moet worden om (toekomstige) problemen te voorkomen. De enquête heeft ons een helder beeld gegeven van de onderwerpen die dorp belangrijk vindt. Voor ons essentiële informatie. De top 5 is grotendeels opgepakt en geborgd door de vier werkgroepen die momenteel werken aan de eerste resultaten. Ook in 2018 zullen we weer de meningen peilen, zodat we de belangen van Giethoorn optimaal kunnen vertegenwoordigen.

Erg blij waren wij met de enorme opkomst tijdens de ALV op 19 oktober. Een enthousiaste groep leden heeft kennis genomen van de uitgezette koers en meegedacht over de besteding van het koppengeld. Samen met andere positieve reacties uit het dorp vormt dit een belangrijke stimulans om ons in 2018 met net zoveel energie in te zetten voor ons prachtige dorp!

Bekijk ook

Monitoren in het ‘beste libellengebied’ van Nederland

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het beste ‘libellengebied’ van Nederland. Dat zegt Evert Ruiter die voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort in De Wieden. “80 procent van alle Nederlandse soorten komt hier voor, waaronder hele bijzondere. Zowel in aantallen als soorten is dit een uniek gebied”, aldus de Zwolse eigenaar van onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten. Elk jaar onderzoekt Ruiter met een groep vrijwilligers een zesde deel van De Wieden. Na zes jaar is voor deze zogenoemde SNL-monitoring het hele gebied onder de loep genomen. Dit jaar is de regio Dwarsgracht aan de beurt. “Opvallend tot nu toe is de enorme toename van de libellensoort sierlijke witsnuitlibel. Nog niet zo la

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu