Home / Nieuwe berichten / Onderwijs is sleutel tot een beter leven

Onderwijs is sleutel tot een beter leven

Zorgen bij PvdA Steenwijkerland om kinderen die opgroeien in armoede

‘Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede in Steenwijkerland’, zegt Trijn Jongman, fractievoorzitter en kandidaat-wethouder van de PvdA. ‘Kinderen de kansen bieden om hun talenten, ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, dát is wat wij willen. Daarom zetten wij in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen’.

‘Achtergrond en afkomst lijken nog steeds de kansen in het leven te bepalen. Onderwijs is wat ons betreft de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn’, vervolgt de sociaaal-democrate. ‘Wij zien kansen voor Steenwijkerwold om de drie scholen slim te combineren met behoud van hun eigen identiteit. Dit geldt ook voor Oldemarkt’.

‘Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en de jeugdhulp. Wij vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving het uitgangspunt van de ondersteuning moet zijn. De ouders hebben daar idealiter de regie in, zeker wanneer er meerdere vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en/of gezin noodzakelijk zijn’.

Wonen\Volgens de prognoses zal het aantal inwoners in Steenwijkerland de komende jaren nog licht groeien. Tegelijkertijd zal in delen van de gemeente de krimp aanhouden. Trijn Jongman: ‘Bij krimp en sterke vergrijzing zien wij het als taak om de ontmoeting van mensen mogelijk te blijven maken en te investeren in verbinding. Het aantal bewoners per huishouden zal zeker nog verder dalen. Daardoor blijft nieuwbouw nodig. Wij kijken naar integrale woonlasten. Huur/hypotheek, energie en lokale lasten worden samen beschouwd. Wij stimuleren woningcorporaties te investeren in duurzame maatregelen om deze lasten te beperken’. De PvdA-Steenwijkerland blijft hameren op een gevarieerde woningmarkt. De fractievoorzitter: ‘Wij zijn voorstander van wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, zowel duur als goedkoop. Zowel jong als oud. Bij wijkvernieuwing en renovatie is dit een punt van aandacht. Het is hierbij ook van belang bij het overleg met de woningcorporaties kritisch te kijken naar het toewijzingsbeleid, zodat de samenstelling in een wijk niet te eenzijdig wordt. In Oldemarkt willen wij voorrang geven aan de invulling van de gaten in de bebouwing van de Hoofdstraat en de oude gemeentehuislocatie’.

Zorg
‘Iedereen moet mee kunnen doen, niemand hoeft langs de zijlijn te blijven staan. Dát is voor ons belangrijk. Als dat je eventjes -voor kortere of langere tijd- niet lukt, zou er iemand moeten zijn die met je mee kan denken. Omdat zorg, welzijn en werk sterk met elkaar verbonden zijn, behandelen wij de problemen van mensen integraal en bepalen samen wat nodig is. De PvdA-Steenwijkerland vindt dat bij een aanvraag voor zorg primair moet worden uitgegaan van wat nodig is voor mensen. Wij willen benadrukken: de regels zijn niet leidend. In de samenwerking tussen gemeente en zorgorganisaties moet vertrouwen het uitgangspunt zijn. De gemeente moet een betrouwbare partner zijn voor inwoners en professionals’, sluit Trijn Jongman af.

Eenzaamheid bestrijden door ontmoetingsactiviteiten.
PvdA-Steenwijkerland vindt dat in de afspraken met de zorgverzekeraars en huisartsen, ook afspraken worden gemaakt over de beschikbaarheid van de wijkverpleegkundige voor deelname aan het wijkteam. Zorg moet betaalbaar zijn: de eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon of een vergelijkbaar besteedbaar inkomen. Wij willen eenzaamheid bestrijden. Eenzaamheid en dementie zijn grote problemen in onze samenleving. In een zorgzame en inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten mensen niet aan hun lot over. Wij bestrijden eenzaamheid door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren en willen dat Steenwijkerland een dementievriendelijke gemeente is. Welzijnsmedewerkers en vrijwilligers zijn de ogen en oren in de wijk. Wij investeren in menskracht om de kennis over de wijk op orde te houden, om te kunnen signaleren wanneer problemen achter de voordeur de veiligheid van mensen bedreigen, om mensen te verbinden en groepen aan elkaar te verbinden. Dat betekent ook dat er activerend, verbindend en proactief gewerkt moet worden.

 

Bekijk ook

Monitoren in het ‘beste libellengebied’ van Nederland

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het beste ‘libellengebied’ van Nederland. Dat zegt Evert Ruiter die voor Natuurmonumenten dagvlinders, libellen en sprinkhanen monitort in De Wieden. “80 procent van alle Nederlandse soorten komt hier voor, waaronder hele bijzondere. Zowel in aantallen als soorten is dit een uniek gebied”, aldus de Zwolse eigenaar van onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten. Elk jaar onderzoekt Ruiter met een groep vrijwilligers een zesde deel van De Wieden. Na zes jaar is voor deze zogenoemde SNL-monitoring het hele gebied onder de loep genomen. Dit jaar is de regio Dwarsgracht aan de beurt. “Opvallend tot nu toe is de enorme toename van de libellensoort sierlijke witsnuitlibel. Nog niet zo la

Kop in Beweging

Kop in Beweging

mob-menu